Allmänna leveransvillkor

Dessa bestämmelser är tillämpliga vid köp från COBS AB, Org. Nr. 556524-3788, nedan kallat COBS. Villkor gäller om parterna inte skriftligen kommit överens om annat. 

1 Offert och pris

1.1 COBS är bunden av angiven offert under en period om 30 dagar från dagen för utförandet av offerten. Om inte annat uttryckligen anges gäller samtliga prisuppgifter i prislistor och offerter exklusive moms.

1.2 Vid order under 2000 SEK uttages en minimiorderavgift på 250 SEK. Avgiften tillkommer inte på service av telefoner eller fakturerade timmar.

1.3 Leveranstid är 2 till 12 arbetsveckor om inget annat meddelas.

2 Avtalsslut

2.1 Först sedan en order skriftligen bekräftas av COBS har ett för COBS bindande avtal kommit till stånd.

3 Betalning

3.1 En faktura förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum om inte annat uttryckligen överenskommits. Erläggs inte betalning i rätt tid äger COBS rätt att debitera dröjsmålsränta med 1,5 % per månad.

4 Frakt

4.1 FCA Incoterms 2020.

4.2 Samtliga transporter sker fritt Göteborg. Frakt- och försäkringskostnader skall betalas av köparen. COBS förbinder sig att lämna köparen erforderliga uppgifter av betydelse för transport och mottagande av varan.

5 Valutaförändringar

5.1 Vid valutaförändringar överstigande 5% äger COBS rätt att med omedelbar verkan justera prislistor. Ingångna avtal får dock inte justeras, om inte valutaförändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkat köpesumman.

6 Ritningar och beskrivningar

6.1 Ritningar, tekniska beskrivningar mm bifogas vid leveransen av varan i den omfattning som COBS anser erforderligt och ändamålsenligt.

6.2 Produktbeskrivning och specifikationer är enligt datablad som finns på https://support.cobs-ws.com/.

7 Ansvar vid försening

7.1 För de fall part bedömer att försening kommer att uppstå vid avlämnande eller mottagande av varan skall han inom skälig tid underrätta motparten härom och därvid ange när avlämnande eller mottagande förmodas ske. Vill motparten inte godta förseningen skall han snarast efter aviseringen meddela den försenade parten detta. Därest så inte sker är han betagen rätten att häva köpet om det fullgörs inom den period som aviseringen angett.

7.2 För det fall COBS inte levererar varan inom överenskommen tid har köparen rätt till vite från den dag som leverans skulle ha skett. Vitet skall beräknas på köpesumman när alla varor som köpet omfattar skall levereras samtidigt. Är den försenade delen endast en delleverans skall vitet beräknas på den del av köpesumman som belöper på denna delleverans. Förseningsvite beräknas med 0,5% per påbörjas 7-dagarsperiod, högst 10% av köpesumman. Vite utgår inte vid Force Majeure enligt punkt 12.1.

7.3 Vid försening med mottagande av varan skall köparen ersätta COBS för de kostnader som uppkommer för COBS. Ersättningen skall sammanlagt inte överstiga 10% av köpesumman.
Utöver vad som föreskrivs i punkterna 7.2 och 7.3 äger part inte rätt till ersättning för skada annat än vid samband med hävning enligt nedan.

7.4 Part äger rätt att häva köpet för det fall förseningen är av väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller borde ha insett detta. För de fall part har rätt att häva avtalet har han även rätt till ersättning för den skada som må uppkomma härmed. Skadeståndet inklusive vitet får totalt inte överstiga 50 % av köpesumman.

8 Returrätt

8.1 Under förutsättning att det sammanlagda värdet av returen överstiger 500 kronor kan varor returneras upp till 1 månad från det att varan köpts.

8.2 Om returen rör en anskaffningsvara som COBS fått beställa särskilt skall leverantören först godkänna returen. Om leverantören godkänner returen tillkommer utöver ovan nämnda avdrag och avgifter, dom kostnader som leverantören debiterar COBS samt ett avdrag för COBS faktiska fraktkostnad för leverans till leverantören.

8.3 Licenser, kundanpassade artiklar och varor som utgått ur standardsortimentet tas inte i retur.

8.4 Är varor/varorna felbeställda, eller om överblivet material returneras, debiteras ett returavdrag på 30% av ordervärdet. Skall returnerad vara/varor återställas till originalskick innan de läggs tillbaks på lager görs avdrag för den uppkomna arbetskostnaden på 250 SEK per artikel.

8.5 Vid felaktig leverans från COBS AB eller vid dubbelleverans, krediteras hela fakturan inklusive frakt.
Kreditfaktura skickas senast inom 10 arbetsdagar.

9 Krav vid returer

9.1 Vid retur skall följesedel med specificerad uppgift om varan, returorsak eventuell överenskommelse samt kopia av faktura skickas med. Returnerad vara skall vara oanvänd och i fullgott skick samt ligga i sin originalförpackning. Uppfylls ej dessa krav kommer avdrag att göras samband med kreditfaktura.

10 Ansvar vid fel

10.1 COBS ansvarar för fel i varan som visar sig inom produktens garantitid från den dag varan levererades.

10.2 Garantitid är standard 12 månader. Utökad garanti ges på begäran.

10.3 COBS är inte ansvarig för fel om det görs sannolikt att felet beror på olyckshändelse, felaktig lagring, felaktig anslutning och inkoppling, hantering eller montering av varan, åsknedslag eller för annat förhållande som kan hänföras till köparen. Vidare omfattar garantin ej förbrukningsmaterial såsom batterier, säkerhetslinor, clips och dylikt.

10.4 Fel som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av köparen skall reklamera inom en vecka därefter. I annat fall skall reklamationen ske inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts. Reklamationen skall vara skriftlig.

10.5 COBS skall utan dröjsmål efter reklamation och utan kostnad för köparen avhjälpa felet och byta ut varan. Med köparens godkännande äger COBS istället rätt att göra ett skäligt prisavdrag.

10.6 Utöver vad som föreskrivs i dessa villkor har COBS inget ansvar för fel i varan. Köparen äger sålunda inte rätt att häva avtalet eller kräva skadestånd. COBS ansvarar aldrig för fel i förbrukningsmaterial såsom batterier, clips och dylikt.

10.7 Kostnader, såsom transport, försäkring mm som uppkommer vid åtgärdande av felet eller utbyte av felaktig vara skall bekostas av köparen. För det fall COBS utför reparation hos köparen äger COBS rätt att debitera restid samt rese- och traktamentskostnad.

11 Reklamation gällande faktura

11.1 Anmärkning mot faktura ska göras skriftligen senast tolv (12) dagar från fakturadatum till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ange fakturanummer och orsak till anmärkning.

12 Rätt att innehålla leverans

12.1 Om köparen försatts i konkurs, inlett ackord, inställt sina betalningar eller det av annan anledning kan antas att köpeskillingen inte kommer att erläggas äger COBS rätt att innehålla leverans till dess betryggande säkerhet ställts. COBS äger rätt att häva avtalet för det fall sådan säkerhet inte ställts.

13 Force Majeure

13.1 Om fullgörandet av något av parternas åtagande enligt detta avtal försvåras eller förhindras av omständigheter som parten ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom t ex eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, fel eller förseningar från leverantörer och obestånd hos leverantörer av nyss nämnda omständigheter, skall detta innebära rätt till tidsförlängning, befrielse från skyldighet att fullfölja avtalet samt utge skadestånd eller vite.

13.2 Det åligger part som vill åberopa Force Majeure att utan dröjsmål underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom dess upphörande.

14 Tvist

14.1 Tvist i anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning och tolkning av skall avgöras av skiljemän i enlighet med den vid tiden för tvistens uppkomst gällande svenska lagen om skiljemän. COBS äger dock rätt att hos allmän domstol utverka betalning av förfallen köpeskilling jämte ränta och kostnader.

  

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English