Allmänna leveransbestämmelsershutterstock 7567750 small

Dessa bestämmelser är tillämpliga vid köp från COBS. Bestämmelserna gäller för det fall parterna inte skriftligen kommit överens om annat.

 

 

Offert och pris

 • COBS är bunden av angiven offert under en period om 30 dagar från dagen för utförandet av offerten. Om inte annat uttryckligen anges gäller samtliga prisuppgifter i prislistor och offerter exklusive moms.
 • Vid order understigande 500 kronor äger COBS rätten att uttaga en faktureringsavgift om 50 kronor.

Avtalsslut

 • Först sedan en order skriftligen bekräftas av COBS har ett för COBS bindande avtal kommit till stånd.

Betalning

 • En faktura förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum. Erläggs inte betalning i rätt tid äger COBS rätt att debitera dröjsmålsränta med 1,5 % per månad.

Frakt

 • Samtliga transporter sker fritt Göteborg. Frakt- och försäkringskostnader skall betalas av köparen. COBS förbinder sig att i god tid före leverans lämna köparen erforderliga uppgifter av betydelse för transport och mottagande av varan.

Valutaförändringar

 • Vid valutaförändringar överstigande 5 % äger COBS rätt att med omedelbar verkan justera prislistor och offerter. Ingångna avtal får dock inte justeras, om inte valutaförändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkat köpesumman.

Ritningar och beskrivningar

 • Ritningar, tekniska beskrivningar mm bifogas vid leveransen av varan i den omfattning som COBS anser erforderligt och ändamålsenligt.

Ansvar vid försening

 • För det fall part bedömer att försening kommer att uppstå vid avlämnande eller mottagande av varan skall han inom skälig tid underrätta motparten härom och därvid ange när avlämnande eller mottagande kan ske. Vill motparten inte godta förseningen skall han snarast efter aviseringen meddela den försenade parten detta. Därest så inte sker är han betagen rätten att häva köpet om det fullgörs inom den period som aviseringen angett.
 • För det fall COBS inte levererar varan i rätt tid har köparen rätt till vite från den dag som leverans skulle ha skett. Vitet skall beräknas på köpesumman när alla varor som köpet omfattar skall levereras samtidigt. Är den försenade delen endast en delleverans skall vitet beräknas på den del av köpesumman som belöper på denna delleverans. Förseningsvite skall utgöra högst 10 % av köpesumman.
 • Vid försening med mottagande av varan skall köparen ersätta COBS för de kostnader som uppkommer för COBS. Ersättningen skall sammanlagt inte överstiga 10 % av köpesumman. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 7.2 och 7.3 äger part inte rätt till ersättning för skada annat än vid samband med hävning enligt nedan.
 • Part äger rätt att häva köpet för det fall förseningen är av väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller borde ha insett detta. För det fall part har rätt att häva avtalet har han även rätt till ersättning för den skada som må uppkomma härmed. Skadeståndet inklusive vitet får totalt inte överstiga 50 % av köpesumman.

Returrätt

 • Är varor/varorna felbeställda, eller om överblivet material returneras, debiteras ett returavdrag på 20 % av ordervärdet. Skall returnerad vara/varor återställas till originalskick innan de läggs tillbaks på lager görs avdrag för den uppkomna arbetskostnaden på 150 SEK.
 • Vid felaktig leverans från COBS AB eller vid dubbelleverans, krediteras hela fakturan inklusive frakt. Kreditfaktura skickas senast inom 10 arbetsdagar.

Krav vid returer

 • Vid retur skall följesedel med specificerad uppgift om varan, returorsak samt kopia av faktura skickas med. Returnerad vara skall vara oanvänd och i fullgott skick samt ligga i sin originalförpackning. Uppfylls ej dessa krav kommer avdrag att göras i samband med kreditfaktura.

Ansvar vid fel

 • COBS ansvarar för fel i varan som visar sig inom ett år från den dag varan levererades.
 • COBS är inte ansvarig för fel om det görs sannolikt att felet beror på olyckshändelse, felaktig lagring, felaktiga spänningar, hantering eller montering av varan, åsknedslag eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen. Vidare omfattar garantin ej förbrukningsmaterial såsom batterier, säkerhetslinor, clips och dylikt.
 • Fel som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av köparen skall reklamera inom en vecka därefter. I annat fall skall reklamationen ske inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts. Reklamationen skall vara skriftlig.
 • COBS skall utan dröjsmål efter reklamation och utan kostnad för köparen avhjälpa felet och byta ut varan. Med köparens godkännande äger COBS istället rätt att göra ett skäligt prisavdrag.
 • Utöver vad som föreskrivs i denna bestämmelse har COBS inget ansvar för fel i varan. Köparen äger sålunda inte rätt att häva avtalet eller kräva skadestånd. COBS ansvarar aldrig för fel i förbrukningsmaterial såsom batterier, clips och dylikt.
 • Kostnader, såsom transport, försäkring mm som uppkommer vid åtgärdande av felet eller utbyte av felaktig vara skall bekostas av köparen. För det fall COBS utför reparation hos köparen äger COBS rätt att debitera restid samt rese- och traktamentskostnad.

Rätt att innehålla leverans

 • Om köparen försatts i konkurs, inlett ackord, inställt sina betalningar eller det av annan anledning kan antas att köpeskillingen inte kommer att erläggas äger COBS rätt att innehålla leverans till dess betryggande säkerhet ställts. COBS äger rätt att häva avtalet för det fall sådan säkerhet inte ställts.

Force Majeure

 • Om fullgörandet av något av parternas åtagande enligt detta avtal försvåras eller förhindras av omständigheter som parten ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom t ex eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, fel eller förseningar från leverantörer och obestånd hos leverantörer av nyss nämnda omständigheter, skall detta innebära rätt till tidsförlängning, befrielse från skyldighet att fullfölja avtalet samt utge skadestånd eller vite.
 • Det åligger part som vill åberopa Force Majeure att utan dröjsmål underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom dess upphörande.

Tvist

 • Tvist i anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning och tolkning av skall avgöras av skiljemän i enlighet med den vid tiden för tvistens uppkomst gällande svenska lagen om skiljemän. COBS äger dock rätt att hos allmän domstol utverka betalning av förfallen köpeskilling jämte ränta och kostnader.

COBS Sociala Media

linkedin rundfacebook rundyoutube rundinsta rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English