Våra åtaganden gentemot dig och miljön

Vårt engagemang för excellens möter miljöansvar. På COBS är vi stolta över vårt orubbliga engagemang för kvalitet och sätter höga standarder som genomsyrar alla aspekter av vår verksamhet.

Som en ansvarsfull företagsmedborgare är vi lika hängivna att minimera vårt miljömässiga fotavtryck. Upptäck hur vårt engagemang för överlägsen kvalitet och miljömässig hållbarhet samverkar för att forma en ljusare och grönare framtid.

Våra kvalitetsmål

Vårt mål är att i alla avseenden skapa värde för våra kunder, leverantörer och medarbetare både inom och utanför COBS. Kaizen kännetecknar COBS tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål:

  • Rätt kvalitet, som vi uppnår och upprätthåller genom ett systematiskt tillvägagångssätt, ständiga förbättringar och ett starkt kundfokus.
  • Korta ledtider som kännetecknar COBS sätt att hantera kunderna.
  • Kontinuerlig kompetensutveckling är ledstjärnan i COBS utveckling för att möta kundernas förväntningar och medarbetarnas behov.
  • Kostnadseffektivitet för att skapa en god totalekonomi för våra kunder.

Om du vill veta mer om vår kvalitetspolicy, kontakta oss.

Våra miljömål

För miljö och hälsa - vi samarbetar med och ställer krav på våra leverantörer. Vår hantering av miljö- och hälsofarliga produkter och avfall ska ske utan risker för hälsa och miljö.

COBS skall sträva efter att uppnå högre mål och standarder avseende miljöfrågor än de som anges i lagar och förordningar.

COBS skall kännetecknas av en miljöprofil som bygger på medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Redan 2005 och 2006 infördes två nya miljölagar i EU. WEEE-direktivet trädde i kraft 2005 och RoHS-direktivet trädde i kraft den 1 juli 2006. De två lagarna är kopplade till varandra och syftar till att minska avfallet från elektriska och elektroniska produkter. COBS är bland annat medlem i El-Kretsen.

Som en del av Lagercrantz Group följer COBS de solida miljömål som gäller för alla företag inom koncernen. Läs mer om miljömålen här: https://www.lagercrantz.com/en/sustainability