Lärdomar från skolattacken i Eslöv

20 december 2023

Totalt 60 kommuner deltog i webbinariet om skolsäkerhet 2021 och bekräftade vad alla talare påpekade - att medvetenheten om krishantering och pågående dödligt våld (PDV) ökar inom skolväsendet.

"Jag trodde att jag hade nått ut till de flesta via e-post eftersom vi är en mycket digital skola. Men kanske 50% av lärarna har sett mina e-postmeddelanden."

Annelie om när hon mejlade personalen om att det fanns en gärningsman i området och att de skulle låsa sina klassrum.

Att öka medvetenheten är det första steget för att få en bra krisplan, det var en gemensam nämnare för alla talare under gårdagens webbinarium. Men det är naturligtvis mer än så, och det var vad dagen handlade om. Annelies berättelse om våldet på hennes skola i Eslöv förra sommaren understryker vikten av att belysa riskerna med pågående dödligt våld samtidigt som man har en fungerande krisplan. Det finns en risk med att använda ett kommunikationssystem som kräver att mottagaren agerar för att ta emot det, vilket Annelie insåg. För det var först när brandlarmet gick som de lärare som ännu inte hade fått hennes mejl fick reda på vilken krissituation de befann sig i. När brandlarmet gick agerade alla lärare enligt rutin och gick till klassrumsdörrarna för att känna om de var varma och kunde då se förövaren i korridoren.

Här är några av de brister vi ser med enbart digitala larm i skolor:

  • Alla har inte alltid en mobiltelefon/dator i närheten.
  • För att kunna agera på ett larm måste mottagaren aktivt ta del av informationen. Det finns alltså en risk att mottagaren tittar på meddelandet för sent. Eller i värsta fall inte alls. Annelies berättelse är ett exempel på detta.
  • De flesta lärare ber sina elever att lämna in sina mobiltelefoner under lektionen.
  • Du måste vara närvarande och lugn för att kunna låsa upp en mobiltelefon och aktivt larma eller skriva ett e-postmeddelande.
  • Ett varningsmeddelande som skrivs i samband med pågående dödligt våld är inte bara opraktiskt, vi skulle vilja påstå att det är nästan omöjligt.
  • Mobil- eller datanät kan vara överbelastade eller ligga nere, vilket gör det omöjligt att larma eller ta emot larm.

Mobiler och andra digitala enheter är dock ett utmärkt komplement till en högtalaranläggning. När du vet att larmet når alla i skolan kan du snabbt fokusera på andra viktiga åtaganden, som att använda e-post, textmeddelanden eller en app för att kommunicera nästa steg i krisplanen.