Personal på HVB och LSS boenden utsatta för hot och våld

16 januari 2024

På ungdomshem (HVB) och stödboenden (LSS) är arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld vanligare än i någon annan sektor. Personalen tenderar att normalisera hot och våld som en del av jobbet, medan arbetsgivarna inte är tillräckligt proaktiva för att förebygga riskfyllda incidenter. Att förse personalen med säkra larm är en del av lösningen, men det hjälper föga om utbildning och rutiner för säkerhet saknas.

"Det är ett allvarligt hälso- och säkerhetsproblem, och ett problem som blir allt vanligare. Trenden är oroande. Arbetsgivare på ungdomshem och LSS-boenden måste ta problemen på större allvar och införa förebyggande åtgärder mot hot och våld."

Peter Burman, projektägare för kontrollprogrammet (Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet - Arbetsmiljöverket (av.se)).

Under 2018 inledde Arbetsmiljöverket en granskning av HVB-hem och LSS-hem, då man funnit att arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld är vanligare här än i alla andra branscher.

I Arbetsmiljöverkets inspektion ingick att granska om arbetsgivaren har ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete mot hot och våld samt om arbetsgivaren följer arbetsmiljölagstiftningen. Resultatet av granskningen har ännu inte offentliggjorts, men i mars förra året berättade Eva Karsten, inspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket, för SVT Uppsala att ett problem de ser är att arbetsgivare inte gör riskbedömningar utifrån de anställdas arbetsmiljö. Det är också vanligt att personalen normaliserar hot och våld som en del av jobbet (LSS och HVB sticker ut i hot- och våldsstatistik | SVT Nyheter).

En säker larmkedja

Många organisationer är i behov av, och skyldiga enligt Arbetsmiljöverket att ha, larmlösningar för personal i utsatta miljöer. Utvecklingen på HVB-hem och LSS-boenden visar dock att ett larmsystem hjälper föga om personalen inte är utbildad i riskbedömning, att rapportera hot och att veta när larmet ska användas, hur det fungerar och vad som förväntas vid en incident.
Här beskriver vi vad som krävs för att skapa en trygg och säker larmkedja.

En trygg och säker larmkedja består av tre viktiga delar: Teknik, människor och organisation.

Teknik
Som användare av personlarm bör du ställa höga krav på leverantören eftersom tekniken spelar en stor roll för hur väl din larmkedja kommer att fungera. Se till att göra ett bra förarbete innan du bestämmer dig för vilket säkerhetssystem du ska köpa.

Folket
För att ett tekniskt säkert och lättanvänt larm ska fungera optimalt krävs att personalen kontinuerligt utbildas i den praktiska och teoretiska hanteringen av larmet. Med utbildning får personalen kunskap om i vilka situationer larmet ska aktiveras och kan därmed eliminera osäkerhet, oro och felhantering som kan leda till att man inte trycker på larmknappen när man egentligen borde. Vidare kommer personalen att förstå hur en process kan se ut och vad som förväntas av den som trycker på larmet, samt den som tar emot det.

Organisationen
Det är organisationens yttersta ansvar att se till att både människor och teknik tas om hand. Se därför till att sätta upp tydliga rutiner och standarder för era trygghetslarm. Bland annat bör ni ha regelbundna funktionskontroller och se till att dessa följs. Utbilda din personal kontinuerligt och öva på att använda dina larm under stressiga förhållanden. Se till att utbildningsmaterialet är väldokumenterat och lättillgängligt för personalen. På samma sätt bör man skapa instruktioner kring rutiner och se till att all personal vet var dessa finns.

Vi hjälper dig på vägen genom att beskriva de funktioner du bör leta efter när du väljer ett personlarm.

  • Se till att larmknappen sticker ut från andra kommunikationsalternativ.
  • Du ska snabbt kunna aktivera larmet oavsett hur du väljer att bära det på kroppen. Larmet bör därför vara placerat på enheten så att du lätt kan nå det, eller vara tillräckligt stort för att lätt kunna aktiveras.
  • Om du arbetar i tuffa miljöer - se till att larmet är motståndskraftigt mot stötar, fukt och damm.
  • Det personliga larmet måste vara tillförlitligt. Utvärdera därför för- och nackdelar med alternativa radiotekniker och deras underhåll.
  • Larmet ska kunna skicka positionsinformation för snabbare och effektivare säkerhet.
  • Fundera på om du vill ha möjlighet att yttra dig.
  • Budskapet till mottagaren ska vara tydligt. Han/hon ska utan tvekan kunna agera snabbt på larmet.